Tisk

Povinn ru?en Uzav?en povinnho ru?en neboli pojit?n odpov?dnosti z provozu vozidla je stanoveno zkonem. Kad, kdo chce vozidlo uvat na pozemn komunikaci, mus mt uzav?enou smlouvu o povinnm ru?en u n?kter z poji?oven nabzejc tento produkt.

Na co se vztahuje

Pojit?n odpov?dnosti kryje riziko kod, kter zp?sobte t?et osob? ?i osobm p?i provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i na cesty do zahrani?. Dokladem o pojit?n je tzv. zelen karta.

Kdo se poji?uje

Povinn zkonn pojit?n vozidel se vztahuje na vozidla, pokud byla t?mto vozidl?m vydna Sttn poznvac zna?ka (SPZ) anebo technick pr?kaz nebo jsou pouvna na ve?ejnch komunikacch. Povinnost uzav?t povinn zkonn pojit?n vozidla m vlastnk nebo spoluvlastnk vozidla, fyzick nebo prvnick osoba s trvalm pobytem na zem ?esk republiky.

Povinn zkonn pojit?n vozidel se nevztahuje na cizozemsk vozidla s ciz sttn poznvac zna?kou nebo vozidla kter jsou ve vlastnictv fyzick nebo prvnick osoby s trvalm pobytem nebo sdlem mimo zem ?esk republiky. Pojit?n odpov?dnosti z provozu vozidel se dle nevztahuje na trolejbusy, sanitky za?azen do integrovanho zchrannho systmu a invalidn vozky.

P?i nedodren povinnosti uzav?t pojit?n odpov?dnosti z provozu vozidla hroz ze zkona sankce:

Fyzick osoba se dopust p?estupku tm, e

  1. provozuje vozidlo bez pojit?n odpov?dnosti ( 1 odst. 2),
  2. neodevzd p?slunmu orgnu evidence sttn poznvac zna?ku a osv?d?en o registraci vozidla v p?pad? zniku pojit?n odpov?dnosti podle 15 odst. 5, nebo
  3. nep?edlo p?i provozu vozidla na podn p?slunka Policie ?esk republiky doklady o pojit?n odpov?dnosti podle 17 odst. 1.

Za p?estupek podle odstavce 1 psm. a) lze uloit pokutu do 20 000 K? nebo zkaz ?innosti spo?vajc v zkazu ?zen motorovch vozidel a na dobu jednoho roku.

Za p?estupek podle odstavce 1 psm. b) pokutu do 10 000 K?.

Za p?estupek podle odstavce 1 psm. c) pokutu do 1 000 K?. V blokovm ?zen lze za p?estupek podle odstavce 1 psm. c) uloit pokutu do 500 K?.

Prvnick osoba se dopust sprvnho deliktu tm, e

  1. provozuje vozidlo bez pojit?n odpov?dnosti ( 1 odst. 2),
  2. neodevzd p?slunmu orgnu evidence sttn poznvac zna?ku a osv?d?en o registraci vozidla v p?pad? zniku pojit?n odpov?dnosti podle 15 odst. 5.

Za sprvn delikt podle odstavce 1 psm. a) se ulo pokuta do 20 000 K?.

Za sprvn delikt podle odstavce 1 psm. b) pokuta do 10 000 K?.

Podle zkona a provd?cho p?edpisu je nezbytn poskytnut daj? o vozidle. Tyto daje jsou uvedeny ve "velkm" technickm pr?kazu (TP).

Limity

Zkon o pojit?n odpov?dnosti za kodu zp?sobenou provozem vozidla stanov pro poji?ovny minimln limity pln?n. V p?pad? vznikl kody je poji?ovna povinna krt kody ve vi:

  • 35 mil. K? pro kodu na zdrav
  • 35 mil. K? pro kodu na majetku

Krom? t?chto standardnch odpov?dnostnch limit? nabz poji?ovny i limity vy, jejich maximln hranice nen stanovena. Kad poji?ovna v p?pad? uzav?en smlouvy o povinnm ru?en dle poskytuje r?zn zvhodn?n v podob? slev a bonus? (nap?. razov pojit?n ?idi?e, slevu z havarijnho ?i cestovnho pojit?n, asisten?n sluby, pojit?n zavazadel, atd.)

Kdo je poskytuje?

Povinn ru?en si lze sjednat o nsledujch poji?oven:

Vyuijte kalkula?ku sazeb povinnho ru?en a porovnejte si ceny vech poji?oven. Rychl online sjednn smlouvy!